נטו תכנון פיננסי : הכנת דוחות כספיים בצורה נכונה – חלק א'

בחשבונאות, דוחות כספיים הם דוחות המתארים את מצבה הפיננסי של ישות חשבונאית. הדוחות הכספיים, לרבות הביאורים, מוצגים עם מספרי השוואה לתקופות קודמות. בכך ניתנת אפשרות לנתח את הדוחות של הישות לאורך זמן נתון. הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני הדיווח/המגזר הרלוונטיים לישות המדווחת. חברות שמניותיהן נסחרות בבורסה לניירות ערך נבחנות על ידי המשקיעים על פי הדוחות הכספיים הרבעוניים והשנתיים שלהן. חברות פרטיות שאינן נסחרות בבורסה מסתפקות בדרך כלל בדוחות שנתיים בלבד. הדוחות משמשים את המשקיעים ואת המלווים כחלק משיקולי מתן ההלוואה, אשראי או ביצוע השקעה וכן את הרשויות ממשלתיות בקביעת המסים, עמידה בהוראות רגולטוריות, מכרזים ועוד. משתמשים נוספים העשויים למצוא עניין בדוחות הכספיים הינם מנהלים, עובדים, מתחרים, תקשורת וכיוצא בזה.

בפתח הדוחות הכספיים מוצגת חוות דעת או דוח סקירה של רואה חשבון המבקר. לרוב חוות הדעת הינה בנוסח סטנדרטי וסטייה ממנו הינה נורת אזהרה לקורא הדוחות הכספיים. בנוסף לדוחות הכספיים ישנן חברות המציגות דוחות עתידיים (דוח פרו-פורמה), למטרות שונות, בדרך כלל לטווח של שלוש עד חמש שנים.

תזרים מזומנים

תזרים המזומנים משמש לתכנון תקציבי, ניהולי, חישובי ריווחיות ועוד. תזרים מזומנים גרוע היוצר מחסור בכסף נזיל יכול לגרום לחברה ריווחית להגיע לפשיטת רגל. הדוחות החשבונאיים מתייחסים לתזרים המזומנים בדוח נפרד הנקרא דוח על תזרימי המזומנים השונה מדוח רווח והפסד בכך שמשקף רק תנועות שהתבצעו בפועל.

נטו תכנון פיננסי רואה בדוח תזרים מזומנים חשיבות יתרה ומאמינים כי ניהול נכון של הדוח, כולל "תחזית לתקופה הקרובה" מאפשר לבעל העסק לתכנן באופן יעיל את התנועות הכספיות שלו ולהימנע ממצב שבו למרות שהעסק ריווחי, אין בעסק מספיק כסף המאפשר את המשך קיומו. דוח תזרים מזומנים חזוי נותן יכולת הערכות באמצעות פניות לדחיית תשלומים, פניות להקדמת תשלומים וגיוס הלוואות ומשקיעים.

דוח רווח והפסד

דוח כספי המפרט את התוצאות הכספיות של הפעילות של ישות חשבונאית בפרק זמן נתון (בדרך כלל שנה או רבעון). הדוח מוצג בצורה רב-שלבית. חלוקת דוח רווח והפסד לשלבים מאפשרת לקוראי הדוחות הכספיים לנתח את מקורות הרווח של העסק – איזו פעילות רווחית ואיזו לא, מהן ההוצאות שבהן כדאי או ניתן לקצץ, כיצד ניתן לייעל את הפעילות והאם כדאי להשקיע בחברה. בדוחות הכספיים של מלכ"רים, שמו של הדוח הוא דוח על הפעילות הואיל ומלכ"ר הוא ארגון ללא כוונת רווח כך שאינו מדווח על רווח או הפסד.

מס הכנסה דורש מכל עוסק מורשה להגיש דוח רווח והפסד ודוח רווח והפסד מתואם למס הכנסה ( דוח אשר מתאם את ההוצאות הלא מוכרות, ההכנסות הפטורות ועוד). קבוצת נטו תכנון פיננסי מציעה את שירותיה בהכנת דוח רוו"ה ובהכנת דוח רוו"ה מתואם למס הכנסה. כמו – כן אנו מציעים שירותי ייעוץ וניתוח דוחות הכספיים.